Status

STATUT STOWARZYSZENIA VOX ANIMALIUM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie VOX ANIMALIUM”, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” , działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie VOX ANIMALIUM może używać nazwy skróconej „VOX ANIMALIUM”.

3. „Vox Animalium” w tłumaczeniu z języka łacińskiego na język polski oznacza „Głos Zwierząt”. Nazwa Stowarzyszenia zapisana jest w języku łacińskim, ponieważ jest to język neutralny i międzynarodowy dla określania szeroko pojętego świata przyrody obejmującego zarówno zwierzęta, jak i rośliny.

4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Kielce.

2. Dla uzasadnionej realizacji celów Stowarzyszenia działalność może być prowadzona także poza granicami Polski.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem społecznym.

§ 5

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

1. Logo Stowarzyszenia występuje w dwóch postaciach:
I. Połączone drukowane litery „V” oraz „A” – pierwsze litery dwóch wyrazów stanowiących nazwę Stowrzyszenia oraz wpisana w nie nazwa Stowarzyszenia „Vox Animalium” i ślady psich łap. Logo jest w kolorze zielonym.

II.  Pełna nazwa Stowarzyszenia, słowo „Vox” w kolorze zielonym, słowo „Animalium” w kolorze pomarańczowym. Dopuszczalne są dwie wersje tego loga – jedna, gdzie litery są proste; druga, gdzie wyraz „animalium” pisany jest kursywą.
Wszystkie wersje loga dopszczalne są do stosoania dowolnego zamiennego.

Projekty przedstawiające logo w załączeniu.

2. Dokumentem stanowiącym powierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu jest legitymacja członkowska.

3. Hasło stowarzyszenia jest następujące: „Serce człowieka i zwierzęcia bije tak samo”.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Piastowanie funkcji we władzach Stowarzyszenia nie może być odpłatne.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i formy działania

§ 1

I. Celami Stowarzyszenia są:

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką, jak również zagwarantowania im stosownych warunków życia;

2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

3) Działanie na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

4) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako istoty pokrzywdzonej;

5)  Działanie na rzecz poprawy bytu zwierząt przebywających w schroniskach;
6) Leczenie i ratowanie życia i zdrowia zwierząt wymagających interwencji medycznej (weterynaryjnej).
7) Lokowanie zwierząt bezdomnych oczekujących na adopcję w hotelikach dla zwierząt oraz w tzw. domach tymczasowych dla zwierząt.

§ 2

I. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie mogą prowadzić następujące działania:

1) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;

2) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt;

3) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym kooperacja ze stosownymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt;

4) Współdziałanie ze stosownymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;

5) Inicjowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;

6) Prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

7) Realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenie składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt;

8) Korzystanie z wszystkich możliwych nośników informacji  i narzędzi masowego przekazu w celu prowadzenia akcji edukacyjnych oraz promujących ideę dbałości o dobro i bezpieczeństwo zwierząt;

9) Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz podejmowanie i realizacja działań na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej;

10) Organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej;

11) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i ochrony środowiska;

12) Prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie działań w zakresie ochrony zwierząt i ochrony środowiska;

13) Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i ochrony środowiska;

14) Zwalczanie i zapobieganie wszelkiemu okrucieństwu wobec zwierząt;

15) Współpraca z organami samorządowymi, rządowymi i państwowymi w obszarze przeciwdziałania wobec okrucieństwa względem zwierząt, a także postulowanie o wyciąganie konsekwencji i stosowanie kar wobec osób znęcających się nad zwierzętami i działających na ich szkodę; 

16) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt;

17) Pomoc w pracach badawczo – naukowych poświęconych zagadnieniom ochrony zwierząt;

18) Prowadzenie aukcji mających na celu pozyskanie środków służących realizacji celów statutowych;

19) Współpraca z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania w zakresie ochrony zwierząt i środowiska;
20) Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt i ochroną środowiska;

21) Organizowanie szeroko pojętych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję  ochrony środowiska i ochrony zwierząt zakładającą humanitarne ich traktowanie;

22) Prowadzenie akcji adopcyjnych

23) Działanie na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności;

24) Prowadzenie nauki na każdym szczeblu edukacji;

25) Organizowanie działań wolontariatu  na podst. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

26) Pozyskiwanie i szkolenie inspektorów społecznych Stowarzyszenia.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1

1)  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

–  Zwyczajnych;

–  Wspierających;

–  Honorowych.


2) Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, przyjęty na podstawie złożonej deklaracji – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3)  Zarząd Stowarzyszenia dokonuje formalnego przyjęcia członków zwyczajnych na mocy uchwały podjętej nie później niż 2 miesiące od złożenia deklaracji.

4) Zarząd ma prawo do odmówienia członkostwa osobie składającej deklarację ze znanych Zarządowi powodów, bez podawania przyczyny ubiegającemu się o członkostwo.

5) Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska wydana przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wpis do rejestru członków Stowarzyszenia.

§ 2

1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.

2) Członek wspierający deklaruje stałą składkę członkowską oraz inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

3) Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4) Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

5) Członkami wspierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

§ 3

1) Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu – na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków – osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei.

2) Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego – chyba, że jest on jednocześnie członkiem zwyczajnym, a także zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 4


I. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, jednak prawo to nabywa po sześciomiesięcznym okresie przynależności;

2) Brania udziału w Zebraniu Walnym;

3) Aktywnego uczestniczenia w pracach, zebraniach i wydarzeniach organizowanych w ramach Stowarzyszenia;

4) Korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;

5) Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

6) Noszenia odznaki organizacyjnej;

7) Reprezentowania i występowania na zewnątrz Stowarzyszenia w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§ 5

I. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2) Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;

3) Regularnego opłacania składki członkowskiej;

4) Dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia;

5) Aktywnego uczestniczenia w pracach organów statutowych, do których został wybrany.

§ 6

I. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1) Pisemnej rezygnacji członka;

2) Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie 12 miesięcy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu

3) Wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

4) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.

§ 7

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały w formie pisemnej. Wniosek rozpatrywany jest podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania. Decyzja podjęta podczas Walnego Zebrania jest nieodwołalna.

§ 8

Pozbawienie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu.

§ 9

Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po ustaniu przyczyny, która spowodowała utratę członkostwa.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 1

I. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2) Zarząd Stowarzyszenia;

3) Komisja Rewizyjna;

§ 2

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w obecności ponad połowy łącznej liczby członków w głosowaniu jawnym.

§ 3

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia jest bezterminowa, jeżeli nie zachodzą okoliczności powodujące konieczność przeprowadzenia wyborów w celu zmiany członków Zarządu.

§ 4

W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz pochodzących z wyboru, władze mają prawo dokooptowania członków władz spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W sytuacji, gdy liczba dokooptowanych miałaby przekroczyć 1/3  liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w celu organizacji wyborów uzupełniających.

§ 5

1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 6

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz do roku z inicjatywy Zarządu i ma wtedy charakter zebrania sprawozdawczego. Walne zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest decyzją Zarządu co 5 lat. Członkowie zawiadamiani są o terminie i miejscu Zebrania  za pomocą SMS’a lub drogą mailową lub też poprzez komunikację bezpośrednią przez chat w ramach serwisu Facebook, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed Zebraniem. W przypadku braku kworum zebranie zostanie zorganizowane w drugim terminie – tj. tego samego dnia, 30 minut później, bez względu na liczbę zgromadzonych. W zebraniu członkowie stowarzyszenia, którzy nie mają możliwości stawić się osobiście, mogą uczestniczyć także zdalnie, korzystając z opcji telekonferencji lub bezpośredniego czatu w czasie rzeczywistym.

§ 7

I. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

1)  Z własnej inicjatywy;

2)  Na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)  Na pisemny wniosek minimum 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przedstawienia wniosku w celu podjęcia obrad nad kwestiami będących motywacją złożonego wniosku.

§ 9

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności ponad połowy pełnej liczby członków zwyczajnych.

§ 10

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany za każdym razem zwykłą większością głosów obecnych podczas zebrania członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie nie zadecyduje o głosowaniu tajnym.

§ 11

W sytuacji, gdy następuje równe rozłożenie głosów podczas głosowania, głosem decydującym jest głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1) Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

3) Udzielanie lub nieudzielanie przez delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) Wybór władz Stowarzyszenia;

5) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia i delegatów;

6) Nadawanie członkostwa honorowego bądź pozbawienia go na wniosek Zarządu;

7) Uchwalanie zmian Statutu;

8) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 13


1. Zarząd Stowarzyszenia stanowi 3 członków.

2. Walne Zebranie wybiera Zarząd Stowarzyszenia, w tym Prezesa.

3. Zarząd wybierany jest bezterminowo.

4. Zarząd powoływany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia.

§ 14

I. Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu;

3) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań;

4) Składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnych Zebrań;

5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;

6) Uchwalanie okresowych planów działalności oraz planów finansowych Zarządu;

7) Zarząd może odwołać członka Zarządu nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach;

8) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz do krajowych i regionalnych federacji organizacji pozarządowych;
9) Przyznawanie odznak honorowych, dyplomów uznania i wyróżnień osobom, które przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia lub jego idei;
10) Działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie lub w formie zleconej;
11) Kontrolowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt;
12) Organizowanie ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy;
13) Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału;
14) Ustalanie wzorów deklaracji, legitymacji członkowskich, struktury, legitymacji;
15) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
16) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia;

17) Uchwalanie preliminarzy budżetowych;

18) Podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

19) Podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych;

20) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

21) Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

§ 15


1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
3. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego członka Zarządu.


§ 16


Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia oraz mianować Kierownika Biura w celu realizacji działań
i zamierzeń Zarządu.

§ 17

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 18

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji.

§ 19

I. Zakres działania Komisji rewizyjnej obejmuje:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami będącymi wynikiem przeprowadzonych kontroli w celu otrzymania wyjaśnień;

3. Możliwość  zażądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia, iż Zarząd nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków;

4. Możliwość zwołania posiedzenia Zarządu;

5. Możliwość zwołania Walnego Zebrania  w sytuacji, gdy nie zostałoby zwołane przez Zarząd w terminie wyznaczonym poprzez statut;

6. Przedstawianie wniosków pokontrolnych podczas Walnego Zebrania;

7. Składanie podczas Walnego Zebrania wniosków dotyczących udzielenia absolutorium dla Zarządu;

8. Przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania.

§ 20

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są drogą głosowania jawnego i zatwierdzane są zwykłą

 większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział  w posiedzeniach Zarządu, służąc głosem doradczym.

§ 23

Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 24

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie sprawowania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości wynikającej z zatrudnienia;

2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, ale jeżeli nikt nie wyrazi chęci zmiany członków Komisji, można pozostawić dotychczasowy skład na kolejną kadencję bez dodatkowego głosowania.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 1

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 2

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) Wpływy z wpisowego i składek członkowskich;

2) Dotacje, zapisy, darowizny, spadki, środki z ofiarności prywatnej, publiczne zbiórki;

3) Wpływy z działalności statutowej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, akcje, lokaty, fundusze inwestycyjne), dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;

4) Wpływy z ofiarności publicznej;

5) Wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) Subwencje, kontrakty, granty, zlecenia usług, dotacje, środki z funduszy publicznych;

7) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 3

Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia wymagają postanowień Zarządu.

§ 4

Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub podpisy dwóch  członków Zarządu.

§ 5

Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw  wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 6

Wysokość i zasady płacenia składek członkowskich określone zostaną przez regulamin zatwierdzony decyzją Walnego Zebrania.

§ 7

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu.

§ 8

I. Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem  organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

Majątek – w najszerszym rozumieniu – Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz organizacji
o takim samym profilu i zakresie działania,  jak profil i zakres działania Stowarzyszenia, przy czym zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań – w najszerszym rozumieniu – majątkiem Stowarzyszenia, i jest to zakaz całkowity i nieodwołalny.

§ 10

Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia

wymagają postanowień Zarządu.

§ 11

Całkowity dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) może być przeznaczony wyłącznie na poczet zadań wynikających z działalności statutowej.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 1

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Walne  2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu Walnym.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Zebranie Walne podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.